Palveluyrityksen brändi

Brändi on mielikuvien luomista, tunteiden herättämistä ja mieleen painumisen tavoittelua. Sen tärkeimpiä tehtäviä kuitenkin ovat näkyvyyden ja myynnin kasvattaminen – aivan kuten meidän Primaqinkin. Lue, mitä palveluyrityksen brändi oikein tarkoittaa.


Brändi on asiakkaan määrittelemä, aineeton hyödyke, joka on kaiken sen tiedon, kokemusten ja mielikuvien summa, joita hänellä on tuotteesta tai palvelusta. Sen muodostavat kaikki tekijät, joita asiakas pitää olennaisina valitessaan tuotetta tai palvelua. Brändi tarjoaa asiakkaille lisäarvoa, ja sen tyypillisin tehtävä on erottaa yrityksen tuote tai palvelu kilpailijan vastaavasta asiakkaiden silmissä. (Lindberg- Repo 2005, 16-17.)

Brändi itsessään on käsitteenä aina mielikuva – asiakkaat eivät koe valmiiksi luotua brändiä, vaan he kokevat ja muodostavat sen itse. Yrityksen tehtävänä on järjestää puitteet brändin muodostamiselle. Siihen vaaditaan sopiva fyysinen tuote ja palveluprosessi, sekä niitä tukeva suunniteltu markkinointiviestintä. (Grönroos 2009, 386.) Markkinointiviestinnällä tarkoitetaan lähes kaikkea sitä, mitä yritys viestii ulospäin itsestään ja tekemisistään/saavutuksistaan.  B-to-b-yrityksen brändin rakentamisessa tulisi ennen kaikkea ottaa huomioon koko yrityksen sitoutuminen haluttuun brändikuvaan sekä kunkin henkilön omaan rooliin sen muodostumisessa. Työntekijöille tulee selkeästi viestiä heidän roolinsa merkitys kokonaisuudessa: kaikki miten he käyttäytyvät, puhuvat ja viestivät vaikuttaa jatkuvasti siihen, miten asiakkaat kokevat koko brändin. (Psst: hyväntuuliset ja onnistuneet asiakaskohtaamiset painuvat mieleen!). Työntekijöiden tuntiessa itsensä ja oman roolinsa tärkeiksi, heidän sitoutuneisuutensa ja motivaationsa kasvavat. Ihanteellista on, kun kaikki pyrkivät aidosti työskentelemään yrityksen menestyksen hyväksi.  Lisäksi brändin tulisi olla erilainen muihin verrattuna. Tämän saavuttaakseen yrityksen tulee nostaa esille niitä arvovalintoja, joita juuri heidän asiakkaansa pitävät tärkeinä. Brändin tulisi herättää relevantteja mielikuvia esimerkiksi korkeasta asiakaspalvelun laadusta ja arvostuksesta asiakkaita kohtaan. Brändin tulisi myös herättää vastaanottajassa emotionaalisia mielikuvia sekä inhimillisyyttä. Ja nämähän eivät kaikilla asiakkailla muodostu samalla tavalla. Brändin rakentamisessa täytyy muistaa segmentointi eli asiakaskunnan ryhmittely: asiakkaat tulee segmentoida siten, että markkinointitoimenpiteet voidaan kohdistaa oikein. (Keller 2009) Jotta brändin rakentaminen onnistuisi, se vaatii asiakkaiden mieltymysten ymmärtämistä ja heille viestimistä sen mukaan, käyttäen erilaista kohdennettua markkinointia ja tarjontaa.

Pelkkä lupaaminen ei riitä. Palveluyrityksessä brändin kehittämiseen vaikuttaa olennaisimmin palveluprosessin suunnittelu ja hallinta. Suunnitellulla markkinointiviestinnällä on vain vahvistava tehtävä. Jos brändin arvo koetaan palveluprosessissa negatiiviseksi, ei sitä voi viestintätoimenpiteillä korjata. Viestinnän avulla voidaan luoda bränditietoisuutta, eli tietoa palvelun olemassaolosta ja yrityksen haluamasta brändikuvasta, mutta tämä on vasta brändistä annettu lupaus. Brändilupaus ei kuitenkaan välttämättä toteudu palveluprosessissa. Mikäli brändin toteutuminen jää asiakkaan silmissä puuttumaan, brändin rakentamisprosessi on epäonnistunut ja mielikuvat voivat jäädä kovinkin huonoiksi. (Grönroos 2009, 392.) Yrityksen brändiin kannattaa siis kiinnittää huomiota kaikessa tekemisessä – pienetkin asiat vaikuttavat.

Paula Virrankoski/Primaq

Brändääminen


Avainsanat: Brändi, brändääminen, brändäys,