top of page

Yleiset ehdot

1. Tausta ja tarkoitus
 

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Primaqin ja Asiakkaan väliseen digitaalisen markkinoinnin palvelua koskevaan toimeksiantosopimukseen, jonka tarkoituksena on sopia Primaqin Asiakkaalle toimittamasta palvelusta. Näiden yleisten ehtojen tarkoituksena on täydentää toimeksiantosopimuksessa sovittua, jossa palvelun yksityiskohdista on sovittu tarkemmin. Mikäli joku näiden yleisten ehtojen ehdoista poikkeaa toimeksiantosopimuksesta, sovelletaan ensisijaisesti toimeksiantosopimuksessa sovittua.

Kun näissä ehdoissa puhutaan:

● sopimuksesta, viitataan sillä Primaqin ja Asiakkaan väliseen toimeksiantosopimukseen ja näihin yleisiin ehtoihin, jotka muodostavat sopimussuhteen ehdot kokonaisuudessaan korvaten kaiken muun Osapuolten välillä aikaisemmin sovitun.

● palvelusta, viitataan sillä Primaqin ja Asiakkaan välisessä toimeksiantosopimuksessa yksilöityyn digitaalisen markkinoinnin palveluun ja valittuun pakettiin. Selvyyden vuoksi todetaan, että palvelu on luonteeltaan asiantuntijapalvelua eikä se näin ollen sisällä vastuuta yrityksen viestinnästä tai strategisesta suunnittelusta.

● materiaalista, viitataan sillä kaikkeen sopimukseen liittyvään sisältöön, joka tämän sopimuksen perusteella on syntynyt tai tuotettu. Koska palvelu koskee Asiakkaan digitaalista markkinointia, viitataan materiaalilla erityisesti sitä koskevaa sisältöä. Materiaalia on tarkoitus käyttää Asiakkaan sosiaalisen median yritystileillä.

2. Palveluun liittyviä tarkennuksia
 

Sovittuihin paketteihin sisältyvät ja käyttämättömiksi jääneet palvelut ovat käytettävissä vain sellaisinaan ja ne erääntyvät kuukausittain.
 

Julkaistavat materiaalit hyväksytetään Asiakkaalla etukäteen. Materiaalit katsotaan vastaanotetuksi niiden lähettämispäivästä. Mikäli Asiakas ei ole seitsemän vuorokauden kuluessa esittänyt materiaaleihin muutoksia tai kuitannut niitä hyväksytyksi, materiaalit tulkitaan sekä tarkistetuiksi että hyväksytyiksi ja ne julkaistaan ehdotetun mukaisina. Mikäli Asiakas haluaa hyväksyä materiaalit mainitusta poikkeavalla tavalla, Primaqilla on oikeus vähentää julkaistavan materiaalin määrää yhdellä kappaleella viikossa tai laskuttaa hyväksyttämisestä sen voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
 

Mainoskampanjat laitetaan alulle ja toteutetaan vain Asiakkaan aloitteesta. Asiakas vastaa siitä, että Primaqilla on mainoskampanjan hoitamista varten käytössään tarvittavat materiaalit viikkoa ennen toivottua kampanjan aloitusta. Lisäksi Asiakas vastaa maksutietojen ajantasaisuudesta ja siitä, että Primaqilla on käyttöoikeudet mainostileihin ennen mainoskampanjan aloittamista.
 

Asiakkaalle toimitettavien kuvien toimitusaika on enintään yksi kuukausi. Primaq ei vastaa kuvauksissa tapahtuvista materiavahingoista. Mikäli Asiakas reklamoi toimitetuista kuvista, Primaq sitoutuu toteuttamaan samankaltaiset kuvaukset kerran uudelleen. Uusien kuvausten toteuttamisessa Primaq ei kuitenkaan vastaa siitä riippumattomista tekijöistä ja niiden vaikutuksista kuvauksiin, kuten säästä, lokaatiovarauksista tai mallien aikatauluista.
 

Primaq ei vastaa lukemattomista viesteistä sosiaalisen median eri kanavissa, jotka ovat jääneet huomaamatta siitä syystä, että Asiakas tai tämän henkilöstö on kertaalleen avannut tai lukenut saapuneet viestit.
 

3. Osapuolten sitoumukset ja velvollisuudet
 

Molemmat Osapuolet sitoutuvat myötävaikuttamaan tämän sopimuksen parhaaseen mahdolliseen toteutumiseen ja tiedottamaan toisiaan sellaisista olosuhdemuutoksista ja tilanteista, joilla voi olla vaikutuksia tämän sopimuksen täyttämiseen.

Molemmat Osapuolet sitoutuvat toteuttamaan tämän sopimuksen toimeksiantosopimuksen, näiden yleisten ehtojen, kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja hyvien tapojen mukaisesti. Molemmat Osapuolet vastaavat myös siitä, ettei heidän toimintansa loukkaa muiden osapuolten immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia.

Primaq vastaa siitä, että sopimus suoritetaan sovitusti, huolellisesti, sopimuksen edellyttämällä ammattitaidolla ja hyviä tapoja noudattaen. Primaq sitoutuu säilyttämään henkilötietoja Primaqin voimassa olevan tietosuojaselostoon mukaisesti ja noudattamaan Asiakkaan voimassa olevaa tietoturvapolitiikkaa siinä määrin, kun Primaq on siitä tietoinen.

Asiakas vastaa siitä, että sen vastuulla olevat suoritteet tehdään huolellisesti, sovitusti, sopimuksen edellyttämällä ammattitaidolla ja hyviä tapoja noudattaen. Asiakas vastaa materiaalien tarkastusvelvollisuuden johdosta julkaistavien sisältöjen lainmukaisuudesta. Asiakas sitoutuu antamaan Primaqille riittävät, oikeat ja totuudenmukaiset tiedot siinä laajuudessa, kuin on tarpeellista tämän sopimuksen täyttämiseksi.
 

4. Hinnoittelu, laskutus ja kulut
 

Palvelun toimeksiantosopimuksen mukainen hinta laskutetaan asiakkaalta kerran kuukaudessa. Laskutettavaan palkkioon lisätään arvonlisävero. Maksuehto on 14 päivää ja viivästyskorko laskulle on kulloinkin voimassa olevan korkolain korkein viivästyskorko.
 

Kaikki sovittuihin palveluihin kuulumattomat työt ja palvelut laskutetaan lisäpalveluina Primaqin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Kuukausilaskuun lisätään tilatut tai erikseen sovitut lisäpalvelut, lisäkustannukset, lisätyöt ja muut kulut. Muun muassa vahvistetut mediaostot, sosiaalisen median alustojen mainoskampanjoiden kulut sekä mainoskampanjoiden budjetit laskutetaan Asiakkaalta aina täysimääräisenä erillisenä kuukausilaskutuksesta. Myös kuvauksissa käytettävät rekvisiitat, kuvauksiin kuluvat kilometrikorvaukset sekä kuvaajalta ja malleilta kuluva työaika laskutetaan Asiakkaalta aina erikseen täysimääräisinä, mikäli kuvaukset edellyttävät kuvauksiin matkustamista. Mikäli Asiakas on näiden ehtojen immateriaalioikeutta koskevien ehtojen vastaisesti luovuttanut Primaqin toimittamia materiaaleja kolmannelle, laskutetaan Asiakasta myös tästä Primaqin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Mikäli sovitun lisäpalvelun tekeminen tai julkaiseminen ei onnistu Asiakkaasta johtuvista syistä, Primaqilla on oikeus velottaa palvelusta sovittu hinta.

Laskutusta varten Asiakkaan tulee toimittaa Primaqille verkkolaskutusosoitteensa. Paperilaskusta veloitetaan 10 euron laskutuslisä.
 

Mikäli sopimus keskeytetään tai puretaan,

●  Primaqilla on oikeus periä Asiakkaalta palkkio suoritettujen palveluiden ja sopimukseen käytetyn työajan osalta.
●  Primaqilla on oikeus periä Asiakkaalta erikseen sovitut, jo toteutuneet kulut tai muut kulut, joita ei voida enää peruuttaa

●  Primaq palauttaa etukäteen suoritetusta korvauksesta Asiakkaalle sen osan, jota ei ole vielä käytetty palveluun.


Molemmat Osapuolet toimivat itsenäisinä ammatinharjoittajina ja vastaavat itse kaikista tästä sopimuksesta seuraavista kuluista sekä muista omista kuluista, veroista ja viranomaismaksuista, joita tämä sopimus mahdollisesti aiheuttaa.
 

5. Muutokset sopimukseen
 

Kaikki mahdolliset muutokset ja lisäykset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti kaikkien Osapuolten allekirjoituksin.

Toimeksiantosopimuksen mukaista palvelua voidaan laajentaa osapuolten sopimuksen mukaisesti. Toimeksiantosopimuksen mukainen palvelu voidaan vaihtaa suppeampaan soveltaen kolmen kalenterikuukauden vaihtoaikaa.

Mikäli sopimuksen suorittamisen edellytykset muuttuvat tai sopimuksen perusteena olleet tiedot osoittautuvat virheellisiksi, puutteellisiksi tai muuten riittämättömiksi, osapuolten on viivytyksettä tarkistettava sopimus ja tarpeen tullen neuvoteltava sen ehdoista uudelleen.
 

Osapuolilla ei ole oikeuksia siirtää tämän sopimuksen oikeuksia tai velvollisuuksia muille osapuolille ilman Osapuolten kirjallista sopimusta. Primaqilla on kuitenkin oikeus oman harkintansa ja tarpeensa mukaan käyttää verkostoissa olevia, sen luotettavaksi tuntemia kolmansia osapuolia sopimuksen suorittamiseen. Näissä tilanteissa Primaq sitoutuu huolehtimaan salassapidosta asianmukaisin sopimuksin. Tällä sopimuksella ei kuitenkaan ole tarkoitus muuttaa sitä, mitä kolmansien Osapuolien kanssa on mahdollisesti sopimuksin sovittu.
 

6. Irtisanomis- ja purkuoikeus
 

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus siitä kirjallisesti ilmoittamalla. Palvelun irtisanomisaika on kuusi (6) kalenterikuukautta, jollei toisin ole kirjallisesti sovittu. Primaqilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa siitä Asiakkaalle kirjallisesti ilmoittamalla.

Molemmilla Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos toinen rikkoo tämän sopimuksen velvoitteita olennaisesti eikä rikkomusta korjata 30 päivän kuluessa siitä, kun asiasta on kirjallisesti toista Osapuolta huomautettu. Suorituksessa mahdollisesti havaitut puutteet tai virheet eivät kuitenkaan muodosta purkuperustetta, vaan osapuolille on varattava tilaisuus mahdollisten puutteiden korjaamiseen.
 

Primaqilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli Asiakkaan maksusuorite viivästyy erääntymispäivästä yli 30 päivällä, jos sopimuksen suorittaminen viivästyy olennaisesti Asiakkaasta johtuvasta syystä, jos Asiakkaan sopimusta varten antamat tiedot ovat olennaisesti virheellisiä tai jos Asiakas laiminlyö myötävaikutusvelvollisuutensa siten, että toimeksiannon suorittaminen muodostuu mahdottomaksi.
 

Osapuolet vapautuvat sopimusvelvoitteistaan, mikäli jompikumpi Osapuolista ei pysty täyttämään osuuttaan sopimuksesta hänestä riippumattomista tai odottamattomista syistä. Toista Osapuolta on informoitava esteestä viipymättä. Purkuoikeus on myös, jos on perusteltuja syitä olettaa, että toinen Osapuoli on siten maksukyvytön, ettei se pysty täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan tai tämä tuomitaan rikoksesta. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus välittömästi myös, jos toinen Osapuoli toimii tavalla, jonka toinen Osapuoli katsoo olevan haitallista imagolleen tai liiketoiminnalleen. Tällaiseksi katsotaan toiminta, joka loukkaa ihmisarvoa, moraalia, hyvää liiketapaa tai on muuten eettisesti epäasiallista.
 

Primaq luovuttaa Asiakkaalle sopimuksen päättymiseen mennessä palveluun sisältyvät kuvat, ellei niitä ole toimitettu sopimuksen voimassaoloaikana sekä yritystilien tunnukset huolehtien, että vähintään yhdelle Asiakkaan yhteyshenkilölle jää käyttöoikeudet yritystileihin. Sopimuksen päätyttyä Primaq luopuu yritystilien hallinnasta ja muista yhteisistä viestintäryhmistä. Sopimuksen päätyttyä Primaqilla ei ole velvollisuutta säilyttää mitään sopimukseen liittyvää materiaalia tai rekvisiittaa.
 

7. Immateriaalioikeudet
 

Kaikki omistusoikeudet ja immateriaalioikeudet Primaqin Asiakkaalle toimittamiin materiaaleihin kuuluvat Asiakkaalle, mutta omistus- ja immateriaalioikeudet eivät sisällä oikeutta luovuttaa oikeuksia kolmannelle taholle. Lisäksi Asiakas myöntää Primaqin käyttöön tarpeelliset immateriaalioikeudet tarvittavin suostumuksin, käyttöoikeuksin ja lisenssein sen varmistamiseksi, että Primaq voi käyttää ja hyödyntää sopimukseen liittyvää materiaalia Primaqin myynninedistämiseen, markkinointiin ja kaupalliseen hyödyntämiseen. Tämä käsittää oikeuden käyttää materiaaleja kaikissa Primaqin medioissa. Sekä Asiakkaan että Primaqin oikeus käyttää materiaalia on ajallisesti rajoittamaton.
 

8. Vastuu ja vahingonkorvaus
 

Osapuolet vastaavat toisilleen sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Primaqin vahingonkorvauksen määrä rajoittuu yhden kuukauden kuukausilaskutuksen määrään. Vahingonkorvausta on vaadittava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tieto korvausvelvollisuuden syntymisestä saatiin ja viimeistään yhden vuoden kuluessa sopimuksen päättymisestä tai korvausvelvollisuus raukeaa. Selvyyden vuoksi todetaan, että Primaqin suorituksessa havaitut puutteet tai virheet, kuten kirjoitusvirheet, eivät muodosta vahingonkorvausvastuuta, vaan osapuolille on varattava tilaisuus mahdollisten puutteiden korjaamiseen.
 

Osapuolet eivät vastaa toisilleen tai kolmansille aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, taloudellisista vahingoista, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä, kolmannen osapuolen vaatimuksista tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta. Osapuolet eivät myöskään vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat kolmansilta osapuolilta saaduista puutteellisista tai virheellisistä tiedoista.
 

9. Muut ehdot
 

Osapuolet sitoutuvat olemaan luovuttamatta tämän sopimuksen ehtoja tai tietoja muille osapuolille. Salassapito käsittää myös osapuolten kesken vaihdetun tiedon, tämän sopimuksen perusteella saadun tiedon, osapuolten toisilleen toimittamat materiaalit, muun aineiston sekä tiedot osapuolten liiketoiminnasta ja taloudellisista seikoista.

Molemmat Osapuolet vakuuttavat, että heillä on oikeus sopia yhteistyöstä ja hyväksyä siihen liittyvät ehdot.

Sopimukseen ja sen ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta ja sitä koskevien ehtojen tulkintaa tai täytäntöönpanoa koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli asia ei ratkea sopimalla, se ratkaistaan välimiesmenettelyllä Helsingin kauppakamarin nopeutetun välimiesmenettelyn sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely tapahtuu suomeksi Helsingissä.

bottom of page